Játékszabályzat

Nyereményjátékra vonatkozó szabályok

A Skyrocket Group Kft. a kutatásaiban résztvevők ösztönzése érdekében a válaszadók aktivitását vásárlási utalványokkal honorálja, a jutalmazási rendszer keretében kutatásonként nyereménysorsolást végez.

A közvéleménykutatásokban elérhető vásárlási utalványoka száma a megkérdezés típusától és terjedelmétől függ, előre meghatározott és a felhasználókra nézve azonos mértékű, melyről a közvéleménykutatásra történő felhívásokban nyújt előzetes tájékoztatást.  

Ki vehet részt a játékban? 

A nyereménysorsolásokon korlátlanul részt vehet minden olyan személy, aki a kutatás során meghirdetett kérdőívet teljes körűen megválaszolja. 

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, valamint a Ptk 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt közeli hozzátartozói.  

Nyereményjátékra jelentkezés

A sorsoláson való részvétel jelentkezéshez kötött, ami az online kérdőív kitöltése során lehetséges a kitöltő e-mail címének megadásával. .

Amennyiben valamely nyereményjátékban résztvevő a sorsolásra történő jelentkezését visszavonja, az nem vesz részt a sorsoláson! 

A sorsolás menete

A sorsolás lebonyolításának módja: A Skyrocket Group Kft. a nyereményjátékban résztvevők közül a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással sorsol a kutatás lezárultát követően. A sorsolásról jegyzőkönyv készül. 

Nyertesek kiértesítése, nyeremények átadása

A nyertesekkel a felhasználói azonosítószámhoz tartozó e-mail címen történik meg a kapcsolatfelvétel, telefonos kapcsolatfelvétel a nyeremény átadásával kapcsolatos további egyeztetést érdekében előfordulhat. 

A nyereményt a Skyrocket Group Kft. a kutatás lezárultát követő 10 munkanapon belül postázza. 

A nyeremény kézbesítését végző kizárólag a nyertesnek adja át a nyereményt, amelyhez a nyertes igazolja személyazonosságát. 

A valóságtól eltérő személyes adatok megadása esetén a Skyrocket Group Kft. fenntartja a jogot a nyeremény átadásának megtagadására. 

Jognyilatkozatok a nyereményjátékban való részvétel során

A nyereményjátékban résztvevő a nyereményjátékban történő jelentkezéssel elismeri, hogy a jelen szabályzatot, és annak rendelkezéseit feltétel nélkül elfogadja, illetve, hogy a nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatkezelési tevékenységhez hozzájárul. 

Amennyiben a résztvevő a jelen szabályzatot, illetve annak bármely rendelkezését nem fogadja el, a játékban való részvételre nem jogosult.

A nyereményjáték lebonyolítása jelen szabályzat alapján történik, az itt nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

Egyéb feltételek

A nyeremény másra át nem ruházható, más nyereményre vagy készpénzre be nem váltható. 

Amennyiben a nyertes cselekvőképessége korlátozott, vagy kizárt, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével együtt jogosult. 

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha a nyereményjáték során megadott e-mail címe a nyereményátvétellel kapcsolatos értesítés előtt törlésre került, vagy bebizonyosodik, hogy nem a saját e-mail címét adta meg a játékban történő részvételhez.

A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Skyrocket Group Kft. viseli. 

A Skyrocket Group Kft-t a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, velük szemben a Nyertes semmilyen további igényt nem érvényesíthet. 

A Skyrocket Group Kft. kizárja felelősségét a résztvevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli játékban való részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton e-mailben elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a résztvevő vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. 

A nyereményjátékban más által jogosulatlanul megadott adatok tekintetében a Skyrocket Group Kft. kizárja felelősségét.