ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Skyrocket Group Kft. – az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően – az alábbiakban tájékoztatja az online kutatásaiban résztvevőket a személyes adataik kezeléséről.

A jelen tájékoztató rendelkezései 2021. március 1-jén lépnek hatályba. 

Az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak a GDPR 4. cikke, illetve az Info tv. 3.§ alapján értelmezendők. 

ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATFELDOLGOZÓK SZEMÉLYE 

Adatkezelő (a továbbiakban: MI):

Skyrocket Group Kft.

Székhely/levelezési cím: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3, MEYER & LEVINSON

Adószám: 23035285-2-41, 

Cégjegyzékszám: 01-09-949916

Telefonszám: 06-70-366-9442

E-mail: nora.fok@skyrocketgroup.hu

Képviseli: Fok Nóra – account director és Léderer Balázs – ügyvezető

 

Online kutatás lebonyolításában közreműködő adatfeldolgozó: 

Cégnév: Google Ireland Ltd.

Székhely és levelezési cím: Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ireland

E-mail: support@google.com

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

A fenti adatkezelési tevékenység végzésére irányadó jogszabályok: 

  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation – Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),
  • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.),
  • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (DMtv.),
  • és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)

ONLINE KUTATÁS LEBONYOLÍTÁSA SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG

A Skyrocket Group Kft. online kutatásaiban a válaszadó előzetes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) alapján van lehetőség részt venni. 

Válaszadó az lehet, aki a kutatási felhívásban szereplő kérdőívet kitölti, ezáltal a válaszait a kutatócég által elemezhetővé teszi. 

Az online kutatási során kezelt személyes adatok: az érintett, e-mail címe.

A személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. 

 A kutatási felhívásra kattintással átirányítjuk a válaszadót a Google Ireland Ltd. által üzemeltetett (ld. adatfeldolgozók) https://forms.gle/CSBPz4SytxhJC6i59 webcímre. A válaszadás során személyes adatot nem gyűjtünk, a megadott válaszok feldolgozása személyes adatok kezelésével nem jár. A Typeform program segítségével statisztikai adatfeldolgozás történik, a válaszadó által beküldött válaszok feldolgozása anonim, a válaszadó személye – az alkalmazott titkosítási eljárásoknak megfelelően – nem azonosítható. A kérdőívek automatizált feldolgozása során külön technikai szám alatt tároljuk a kérdőív feldolgozottságának technikai adatait (IP cím, kérdőív megnyitásának dátuma, kitöltés állapota, böngésző típusa). A közvélemény-kutatás eredményeként kialakított következtetésben sem szerepel az érintett azonosítására alkalmas adat. 

A kérdőívek megválaszolása önkéntes, a felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy a kutatásainkban nem vesz részt, a részére elérhetővé tett kérdőívet nem tölti ki. 

Fenti adatokon túl – jogszabályban meghatározott eseteket kivéve, illetve az érintett hozzájárulása nélkül – személyes adatokat sem ingyenesen, sem üzleti érdekből nem továbbítjuk. 

ADATBIZTONSÁG

Adatkezelési tevékenységünk során gondoskodunk a ránk vonatkozó adat- és titokvédelmi kötelezettségek betartásáról. 

Az adatokat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

A kutatásban résztvevők anonimizált adatainak elemzésére kizárólag statisztikai összefüggések feltárása révén kerül sor. A kutatásban való részvétel során megadott bármilyen adat kezelése minden adatkezelési folyamatban anonim. A kutatási eredmények fentieknek megfelelően személyazonosításra alkalmatlan módon kerülnek továbbításra a kutatás megrendelője részére. 

VÁLASZADÓ JOGAI, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A válaszadó az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben az alábbi elérhetőségeken fordulhat hozzánk:

Adatvédelmi tisztviselő e-mail cím: nora.fok@skyrocketgroup.hu

Levelezési cím: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3, MEYER & LEVINSON

A beérkezett megkeresésekre a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül írásban, díjmentesen válaszolunk.

Az adatkezelés, illetve az adatszolgáltatás megkezdése előtt az Adatkezelési tájékoztató megismerhetőségével biztosítjuk, hogy valamennyi adatkezelésben érintett ingyenesen tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő tényekről.

Ha a kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez további információt kérhetünk.

A válaszadót a GDPR 15-22. cikkeiben foglalt alábbi jogok illetik meg.

A válaszadó jogosult a személyes adatai kezelésének körülményeiről tájékoztatást, illetve a személyes adatokhoz hozzáférést kérni.

A válaszadó kérésére a pontatlan személyes adatokat pontosítjuk, illetve a hiányos személyes adatokat kiegészítjük. A személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljük, ha a jogszabályban foglalt feltételek valamelyike fennáll. 

A válaszadó a hozzájárulását bármikor indoklás nélkül visszavonja, ez azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.  

A válaszadó jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, ez alól azonban kivételt képez, ha az adatkezeléshez hozzájárult, vagy az a felek között fennálló szerződés teljesítéséhez szükséges. 

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti, a válaszadó jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat az adatkezelő közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

  1. a) az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, és
  2. b) az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.

Amennyiben a válaszadó nem ért egyet az adatkezelő által a megkeresésére adott válaszával, vagy panaszt kíván tenni, a lakó-, illetve tartózkodási helye szerinti bíróságon kártérítési, illetve sérelemdíj iránti igényt terjeszthet elő, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), mint felügyeleti hatósághoz (Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., Telefon: +36 1 391 1400, Fax: +36 1 391 1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Webhely: www.naih.hu) fordulhat.

Fenntartjuk magunknak a jogot az adatkezelési tájékoztató tartalmának egyoldalú módosítására. 

Az itt nem szabályozott kérdésekben a hivatkozott jogszabályok rendelkezései az irányadók.